nav line

Webová analytika a webová integrace v synergii

Proč jedno bez druhého ztrácí smysl a co byste měli vědět, než začnete realizovat změny na webu.

Pojem webová analytika jistě není v dnešní době ničím neznámým, ale bohužel ne vždy a všude je vnímána tak jak by bylo pro tento, velmi důležitý obor, vhodné. Webový integrátor pracuje se všemi vhodnými vstupy tak, aby svým klientům byl schopen navrhnout nejlepší možné řešení a zároveň mohl své návrhy podpořit argumenty a čísly.

Proč je pro webovou integraci webová analytika důležitá?

Jednoduše proto, že ne vždy to, co si jednotlivci při návrhu myslí, je to samé, co se opravdu v konkrétním případě děje v rámci velkého počtu uživatelů. Je kriticky důležité porozumět tomu, co znamenají jednotlivé informace dostupné z analýzy návštěvnosti jednak samostatně, ale především v uceleném pohledu web integračního celého projektu.

Není správnou cestou při pohledu na klesající návštěvnost nějaké části webu prohlásit, že v daném místě je nějaký problém nebo snad jde o pokles zájmu o společnost. Pokles může být způsoben lepším obsahem v jiné sekci, přímější komunikací a tím pádem obcházení dané sekce či aktuální reklamní kampaní, která cílí na zcela jinou část webu.

Taktéž se velmi často stává, že data sesbíraná z webu jsou interpretována lidmi, kteří sice s webem pracují, ale nemají k dispozici všechny důležité informace a nezasazují data do patřičných souvislostí. Mluvíme-li o souvislostech, tak tyto mají samozřejmě přesah daleko přes hranice klienta, pro kterého se Webová integrace spolu s analýzami vytváří. Interpretace jedné informace může být v rámci menší cílové skupiny – klienta správná, ale v měřítku internetové populace a všeobecných trendů špatná.

V praxi to může znamenat například indikaci klesající návštěvnosti sekce kontakty, tudíž logicky v měřítku klienta je potřeba realizovat nějaké opatření. Ovšem tento samotný fakt bez znalosti obecného trendu nemusí nutně znamenat problém na straně prezentace. Zasadíme-li tuto informaci do globálního měřítka více webů můžeme zjistit, že toto je trend napříč všemi oblastmi a nejedná se tedy o lokální problém daného webu, ale spíše o styl fungování potencionálních zákazníků.

Jiným příkladem může být například globální webová kampaň za snižování konzumace čokoládových tyčinek, přičemž pokles konverzí v eshopu klienta, zabývající se výrobou a prodejem čokoládových tyčinek nejspíše bude souviset s touto kampaní a nebude to důsledek špatně navrženého webu.

Samozřejmě, že se jedná o příklad, ale takovéto situace existují a je potřeba analyzovat a integrovat tak, aby tyto informace byly interpretovány správně.

Informací o návštěvnosti je k dispozici relativně velké množství a proto je velmi důležité této problematice věnovat potřebný čas a odborné kapacity.

Webová analytika je základní při návrhu a realizaci webového projektu (zejména u redesignu, nebo úpravě stávajícího řešení, kde jsou údaje známé), ale musí být profesionálně a odborně začleněna do celkového konceptu řešení. Její závěry a výsledky by měly být doporučujícím podkladem pro další návazné práce. Analytická data dobře slouží PŘED realizací, aby se zabránilo slepým uličkám. Analýza PO realizaci nám dává prostor určit, co bylo uděláno správně a co je ještě potřeba poupravit.

Jak může webová analytika ovlivnit výsledek?

Výrazně. Bez nadsázky a přehnaného nadšení opravdu výrazně. Webová integrace nejen skloubí požadavky a představy klienta, webového integrátora a dalších dodavatelů, ale také do celého řešení vnáší pohled na reálné chování cílových uživatelů.

Přidaná hodnota webové analýzy od někoho, kdo se touto problematikou zabývá dlouhodobě a denně je neocenitelná především z pohledu neustále čerstvých informací napříč různými cílovými skupinami, globálního povědomí a trendů nejen v oblasti působení klienta. Webová analytika z pohledu webového integrátora je chápána jako celek, neustále doplňovaný o aktuální poznatky a postupy v tomto světě.

Jak může webová analytika pomoci k lepšímu řešení?

Především pomáhá určit vývoj, skladbu a následné chování potencionálních klientů či uživatelů Vašeho webu. Různé druhy webových řešení (produktová microsite, informační portál, e-commerce a další), mají různé cílové skupiny uživatelů. Začínáte-li s webintegračním projektem, potřebujete partnera, který ví, jaký je aktuální globální trend na světové i lokální úrovni a umí následně určit chování „nového“ druhu návštěvníků. Tím vám pomáhá navrhnout ideální řešení.

Správná webová integrace může dostát svému záměru za předpokladu, že lidé, kteří se zabývají analytikou a na realizaci se podílí, znají velmi dobře různé prostředí, jejich fungování a trendy nejen současné, ale také budoucí. V kombinaci s dalšími obory tvoří silný tým webové integrace, která má předpoklady k úspěchu.

Kdy může webová analytika a její interpretace uškodit projektu?

Jednoznačně kontraproduktivní se stává webová analytika ve chvíli, kdy je interpretována bez znalosti obecného vývoje v globálním měříku či jsou její části vytrženy z kontextu a brány jako dogma.

Webová analytika není jen interpretace kladných/záporných čísel. Webová analytika je komplexní obor, který je potřeba vnímat z větší perspektivy a s nutným všeobecným přehledem a nadhledem. Webová analytika by se neměla za každou cenu snažit interpretovat čísla tak, aby byly viditelné + a -, ale měla by se snažit vysvětlit daná čísla běžným jazykem. Mínus neznamená vždy mínus, ale může znamenat v kontextu dalších indicií plus, což vyjádřeno pouze číslem samozřejmě není možné uchopit.

Častou chybou vedoucí ke kontraproduktivnímu výsledku je právě zaměření se na znaménka a ne na komplexní důvody a souvislosti.

Jak správně postupovat?

Existuje jen jedna správná rada – najměte si odborníky. Příležitostná práce s analytickými daty Vám sice umožní udělat některé správné závěry. Pokud se problematice věnujete jen okrajově nebo z vlastního zájmu ve volném čase, nikdy nebude Váš pohled dostatečně obsáhlý, abyste kompletní analýzu mohli považovat za správnou.

Kvalitní interpretace dat je možná pouze od profesionálů, kteří sledují a mají možnost sledovat data napříč klienty, obory, zaměřeními a trendy.

Závěrem

Pro analýzy existuje mnoho kvalitních nástrojů a technik, takže je zvládne téměř každý. Je potřeba ale dbát na to, aby s údaji ve finále pracovali odborníci, pro které je interpretace různých údajů a jejich kombinací denní náplní. Je potřeba, aby analytik měl potřebný všeobecný přehled a přístup k dalším datům, které nejsou pro každého dostupné.

Pokud se jedná o větší zásahy do stávající nebo o návrh nové prezentace či směru, kterým se další období ubírat – je rozhodně potřebné svěřit tyto kroky do rukou externích partnerů, kteří mají potřebný odstup. Škody vzniklé špatně provedenými návrhy nemusejí být pouze finanční. Virální reklama, především ta negativní je v dnešní době velmi rychle rozšířená po celé internetové populaci. Předejít negativnímu vnímání výsledku lze pouze s kvalitním prvotním návrhem.

Ohodnoťte článek

Webová analytika a webová integrace v synergii

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících