nav line

Vztah systémového a webového integrátora

Krátké zamyšlení nad způsoby, jak může webový integrátor spolupracovat se systémovým integrátorem v rámci webintegračního projektu.

A kdo je systémový integrátor? Líbí se mi definice na Wikipedii„A systems integrator is a person or company that specializes in bringing together component subsystems into a whole and ensuring that those subsystems function together…“. Typicky se tedy jedná o společnost, která konzultuje a skládá řešení z existujících nebo nově vyvinutých částí. V praxi často komplexně pro konkrétního klienta.

Jak už bylo uvedeno v definici webového integrátora, vymezení činnosti webového integrátora vůči systémovému integrátorovi je následující:

Webový integrátor, na rozdíl od systémového integrátora, do svých služeb zahrnuje i oblasti marketingu a komunikací a nové internetové disciplíny, nikoliv však oblasti týkající se interních systémů, jako je problematika datových skladů, DMS, ERP a podobně. Webový a systémový integrátor nejčastěji spolupracují při definici rozhraní k interním systémům klienta, která mají být využita pro realizaci webového řešení a při návrhu optimalizace dotčených procesů.“

Jakou ale může mít spolupráce podobu v konkrétním projektu?

Systémový integrátor jako generální dodavatel. Webový integrátor jako subdodavatel.

Z mého pohledu se jedná o typický scénář, kdy systémový integrátor zajišťuje dodávku komplexní změny (nebo zavedení) několika systémů, které se velice často dotýkají i on-line frontendu. Frontend je ale nutné chápat v kontextu třívrstvé architektury jako prezentační část, tedy včetně nutných systémů pro správu, provoz a integraci.

Pro zajištění frontendu potřebuje ale systémový integrátor subdodavatele-specialistu, stejně jako pro zajištění jiných specifických částí dodávky. Dle mého názoru nemá sám systémový integrátor často dostatek kompetencí zejména v oblasti UX, multichannel komunikace, on-line marketingu. K překryvu naopak dochází v oblasti vývoje a provozu.

Systémový integrátor je odpovědný za návrh celkové systémové architektury, dodávku v dohodnuté kvalitě i termínech a často i následný servis a rozvoj. Webový integrátor zodpovídá za dodání své části, a to včetně koordinace svých případných subdodavatelů. Samozřejmě je partnerem i dalších subdodavatelů, a to zejména v rámci integračního rozhraní, nutného pro propojení prezentační vrstvy a vrstvy business logiky.

Webový integrátor a systémový integrátor jako partneři

V určitých případech klient organizuje obměny interních a frontendových systémů samostatně, často i časově odděleně. Případně klient nepožaduje služby generálního dodavatele.

V takových případech jsou webový a systémový integrátor partnery, kteří musí vyřešit vzájemnou koexistenci dodávaných systémů a jejich integraci. Obě strany musí spolupracovat jak v rámci dodávky, tak i následného servisu v rámci dohodnutých kompetencí.

Definované rozhraní mezi prezentační vrstvou (frontendem) a vrstvou business logiky je vhodnou a prokazatelnou hranicí kompetencí. Čili je možné minimalizovat rizika plynoucí z nejasného rozdělení kompetencí.

Obdobou tohoto modelu spolupráce je varianta, kdy interní systémy nezajišťuje jeden systémový integrátor, ale více samostatných dodavatelů. V tomto případě je samozřejmě kompetenční matice složitější. A složitost koreluje s počtem integračních vazeb na různé systémy (a počtem dodavatelů). Tato varianta ale vlastně nespadá do tohoto příspěvku, protože v ní systémový integrátor nefiguruje.

Webový integrátor jako primární dodavatel

Teoreticky připadá do úvahy ještě varianta opačná k první možnosti. Tedy situace, kdy je webový integrátor primárním dodavatelem a zaštiťuje i služby spadající pod systémového integrátora.

Musím přiznat, že s touto variantou jsem se v praxi ještě nesetkal a nedává mi ani moc smysl. Kompetence nutné pro správné zvládnutí systémové integrace na úrovni interních systémů jdou daleko za rámec kompetence webového integrátora tak, jak ji chápeme v rámci webové integrace. Čili z mého pohledu by se jednalo o nějaký nutný obchodní kompromis, ale bez věcných důvodů.

A co z toho plyne?

Z mého pohledu je spolupráce webového a systémového integrátora klíčová (dojde-li k ní) pro bezvadné zvládnutí on-line frontendu dodaného řešení. Případné nezvládnutí této spolupráce pocítí koncoví uživatelé. Vzhledem k povaze frontendu jsou koncoví uživatelé zákazníky, čili to bude mít bezprostřední negativní dopad na obchod. Naopak dobrá spolupráce může výrazně zlepšit obchodní výsledky celého dodávaného řešení. A o peníze, jak známo, jde až na prvním místě…

Ohodnoťte článek

Vztah systémového a webového integrátora

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících