nav line

Testovanie podľa checklistu

Všetky webové prezentácie majú spoločného menovateľa, a tým je webové prostredie. Preto je možné vytvoriť univerzálnu skupinu testov (nazývanú tiež „checklist“), ktorou sa dá overiť obecná kvalita každého webového projektu.

Checklist je vlastne súbor „otázok“, ktorými skúmame kvalitu webového projektu v rôznych rovinách. Na každú otázku musí existovať jednoznačná kladná alebo záporná odpoveď, nezáleží na tom, či bude formulovaná textovo (OK/KO, áno/nie, splnené/nesplnené ...) alebo graficky.

Kontroly sú v maximálnej miere všeobecné, netýkajú sa funkcionality špecifickej pre ten-ktorý projekt. Na checklist môžeme, napríklad, zaradiť kontrolu:

 • prístupnosti (zhoda podľa WCAG 2.0),
 • programového kódu (validita, veľkosť modulov...),
 • on-site SEO prvkov (názvy a popisy stránok, kľúčové slová, mapa stránok...),
 • odkazov (funkčnosť liniek),
 • formulárov (povinné položky, validácia, odosielanie mailov...),
 • vzhľadu ( v rôznych prehliadačoch, rozlíšeniach...),
 • obsahu (texty, obrázky),
 • výkonnosti,
 • a pod.

Na internete je možné nájsť mnoho doporučení, aké kontroly by mal checklist obsahovať, pre inšpiráciu - jeden z obsiahlejších checklistov je spracovaný tu, no ideálne je, ak si jeho obsah zostavíte sami. Prispôsobíte ho tak vlastným nárokom kladeným na testované webové aplikácie. Môže pokrývať požiadavky vašich klientov, a tiež odzrkadľovať vnútro-firemné štandardy a smernice.

Rovnako sme postupovali v Lundegaarde. Na základe interných doporučených postupov pri vytváraní programového kódu, požiadaviek na kvalitu od našich zákazníkov a všeobecne platných noriem sme si vytvorili na mieru šitý checklist. Testy sme rozdelili do viacerých logických skupín a priradili im prioritu. Výsledok kontroly používame dokonca štvor-stavový:

 • OK – test bol úspešný
 • KO – boli zistené nedostatky
 • Nemá zmysel testovať – napr. kontrola formulárov, ak webová aplikácia neobsahuje formulár
 • Netestované – kontrolu nebolo možné vykonať

Cieľom testovania podľa checklistu je pre nás overenie kvalitatívnej úrovne webovej prezentácie pred nasadením do ostrej prevádzky, preto pri nedostatočnej úspešnosti testov je nutná náprava a opakované vykonanie testov.

Checklist používaný v Lundegaarde je k dispozícii na stiahnutie [PDF 142 KB].

V závislosti od typu a obsahu kontroly je testovanie možné vykonávať manuálne alebo automaticky. Keďže však ide o opakované kontroly, je výhodné ich v maximálnej miere automatizovať. Opäť je možné pomôcť si programami či službami voľne dostupnými na internete (W3C validátor, Pagespeed Insights, Webpagetest, SEO spider a iné).

Nevýhodou niektorých online služieb je, že analyzujú iba jednu url, zatiaľ čo webový projekt ich môže mať stovky, ba až tisíce. Preto sa nám pri niektorých kontrolách veľmi dobre osvedčili vlastné crawlovacie utility – jednoduché, na mieru vytvorené malé programy, ktoré nám umožňujú rýchlo preskúmať a vyhodnotiť testovanú vlastnosť hromadne, na viacerých stránkach webového projektu.

Merateľnosť a porovnateľnosť výsledkov

Ďalšou nespornou výhodou testovania podľa checklistu je jednoduchá merateľnosť jeho výsledkov. Keďže každý webový projekt je podrobený rovnakej sade testov, môže byť ich kvalita porovnávaná. Z dlhodobého pohľadu tu vzniká možnosť odhaliť silné a slabé stránky „výrobného“ procesu.

Na sklonku roka 2013, po zhruba roku testovania webových projektov podľa checklistu, sme podrobnú analýzu výsledkov urobili aj v Lundegaarde. Bolo zaujímavé v časovom horizonte vidieť, pri ktorých kontrolách hneď v prvom kole testovania štatisticky najčastejšie dochádza k zlyhaniu a kde to, naopak, „máme pod kontrolou“. Následne sme vytipovali najslabšie miesta, zanalyzovali príčiny opakovaných zlyhaní a upravili interné procesy tak, aby sme im predišli. Takmer okamžite sme zaznamenali zvýšenie podielu úspešných testov.

Pesticídny paradox

Dlhodobé používanie rovnakého checklistu môže viesť k tzv. „pesticídnemu paradoxu [PDF 1MB]“. Ide o jeden zo siedmich základných princípov testovania podľa ISTQB (International Software Testing Qualification Board), ktorý hovorí o tom, že ak sú tie isté testy neustále opakované, časom rovnaký súbor testovacích prípadov už nenájde žiadne nové defekty. V prípade testovania podľa checklistu to síce znamená, že testované webové aplikácie dosahujú vymedzenú úroveň kvality, no súčasne sa stráca priestor na ďalšie zlepšovanie. Na prekonanie tohto „pesticídneho paradoxu“ je potrebné kontroly na existujúcom checkliste revidovať, rozšíriť alebo upraviť s cieľom nájsť nové nedostatky či problémové miesta a posunúť tak latku na rebríčku kvality o stupienok vyššie.

Testovanie podľa checklistu je výborný spôsob na overenie kvality webového projektu, avšak len všeobecnej. Okrem neho by teda mala byť webová prezentácia testovaná i z pohľadu funkcionality konkrétneho projektu, prípadne aj bezpečnosti či výkonnosti, v miere požadovanej zákazníkom.

Ohodnoťte článek

Testovanie podľa checklistu

Diskuse

great one <a href="http://www.credosystemz.com/training-in-chennai/best-software-testing-training-in-chennai/best-selenium-training-in-chennai/">Best Selenium Training in Chennai</a> | <a href="http://www.credosystemz.com/training-in-chennai/best-android-training-in-chennai/">Android Training in Chennai</a> | <a href="http://www.credosystemz.com/training-in-chennai/best-java-j2ee-training-in-chennai/">Java Training in chennai</a> | <a href="http://www.credosystemz.com/training-in-chennai/best-html5-training-in-chennai/">Webdesigning Training in Chennai</a>

Learn Cloud Computing training in Chennai with ThinkIT. We offers Best Cloud Computing Training in Chennai

VMWare Training in Chennai provided by Certified Professionals. We are the Best VMWare Training Institute in Chennai. Best VMWare Coaching Center Adyar <a href="http://www.thinkittraining.in/VM_Ware in chennai adyar with placement</a>

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících