nav line

Testovací tím

Zostaviť kvalitný pracovný tím, nech už je to v akejkoľvek profesii, nie je jednoduchá úloha. Všetko závisí od jeho členov – od ľudí. Rovnako to platí aj pri vytváraní testovacieho tímu. Je dobré si najprv ozrejmiť, aké ciele má tím spĺňať, aké odbornosti bude obsahovať a potom, v ideálnom prípade, pokryť jednotlivé pracovné miesta ľuďmi, ktorí majú na to najlepšie vzdelanostné a osobné predpoklady.

Vodopádový model vývoja

V mnohých softvérových firmách je zaužívaný tradičný - vodopádový model riadenia projektov. Analýza – Návrh - Implementácia – Testovanie. Tomu modelu sa prispôsobuje aj testovací tím. Zväčša ide o samostatné oddelenie, ktorého primárnym cieľom je overiť celkovú pripravenosť vyvíjaného produktu na nasadenie do ostrej prevádzky. Častokrát sa k testovaniu dostáva až vo fáze systémových testov.

Odbornosti v testovacom tíme

V rámci testovania webových aplikácií môžeme identifikovať tieto odbornosti:

Test manažér

 • koordinuje svoj testovací tým
 • určuje zodpovednosti osôb v tíme
 • zodpovedá za plánovanie, realizáciu a reportovanie priebehu testovania

Test analytik, dizajnér

 • vytvára testovacie plány
 • definuje testovacie postupy
 • rozhoduje o vhodnom výbere testovacích nástrojov
 • rozhoduje o testovacom prostredí a testovacích dátach

Tester

 • Pripravuje určené automatické a manuálne testy
 • vykonáva jednotlivé testy
 • dokumentuje výsledky
 • zrozumiteľne popisuje chyby

V prípade menších skupín nemusia byť zastúpené všetky odbornosti, resp. niektoré môžu byť zlúčené do jednej.

S testovacím tímom úzko súvisia ďalšie projektové  role, a to

 • projekt manažér, ktorý iniciuje testovanie a spolupracuje s manažérom testovania a zákazníkom na definícii akceptačných testov
 • vývojár, ktorý rieši, odstraňuje nájdené defekty a spolupracuje s testerom pri ich objasnení

Agilný tím

Zaujímavý pohľad na testovací tím ponúka metodika agilného riadenia projektu. V agilnom riadení je veľký dôraz kladený na úzku súčinnosť s klientom. Vývoj je rozdelený na viacero krátkych iterácií, pričom každá obsahuje kroky:  Analýza – Návrh - Implementácia – Testovanie. Tým pádom je testovanie tesnejšie späté so samotným vývojom.

V agilnom testovacom tíme sú minimalizované dedikované odbornosti.  Testuje, kto môže – testeri, vývojári. Niektoré agilné tímy dokonca ani nemajú členov, ktorých priamo nazývajú „testermi“, napriek tomu, že aj oni potrebujú niekoho, kto overí bezpečnosť, výkonnosť, potvrdí funkčnú správnosť ... Ako celok sú schopní plniť všetky úlohy súvisiace s testovaním.  Pri tom sa však trochu dostávajú do úzadia statické testovacie metódy, neoveruje sa kvalita programového kódu, zmenšuje sa objem dokumentácie, čo môže byť pri veľkých a časovo rozsiahlych projektoch nevýhodou.

Kompromis

Integrovať testovanie do procesu vývoja a tým aj členov testovacieho tímu medzi vývojárov je praktický krok. Chyby sa eliminujú v zárodku, neiniciujú tak vznik nových, počas vývoja je možné vytvoriť mnoho elementárnych automatizovaných testov, ktorými sa jednoduchšie overuje kvalita po pridaní ďalších modulov, testovanie sa tým zrýchľuje. 

Ale aj kvalitný samostatný testovací tím, ktorý sústreďuje celý svoj potenciál na testovanie, môže sa tak špecializovať na rôzne typy testov a testovacie techniky je prínosom. A nezabudnime ani na fakt, že autor na svojom diele málokedy vidí chyby, či už ide o maliara, muzikanta, filmového producenta alebo programátora.

Uspokojivý kompromis je skrytý v dobrej komunikácii medzi projekt manažérom, vývojármi a testovacím tímom. Bez nej by nefungoval ani jeden z uvedených spôsobov.

O tom, aké profesné skúsenosti či osobnostné črty sú pre testerov charakteristické, hovorí článok Vlastnosti dobrého testera.

Ohodnoťte článek

Testovací tím
Seriál
Testovací tím

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících