nav line

Role v projektu webové integrace

V rámci realizace projektu webové integrace je potřeba zapojit celou řadu odborností v různých rolích. Které to jsou na straně webového integrátora, je popsáno v tomto článku.

Pojmem role zahrnuje soubor činností, které vykonává jeden nebo více pracovníků v rámci realizace projektu.  Pracovníci mohou být různých odborností dle potřeb konkrétního projektu.

Zapojení a potřeba jednotlivých rolí je dána primárně fází projektu až sekundárně technologickými či metodologickými důvody. Jednotlivé fáze webintegračního projektu popisuje samostatný článek a jedná se o:

 • Vytvoření úvodní studie a definice cílů projektu.
 • Informační architektura, prototyp, implementační specifikace.
 • Realizace grafického návrhu.
 • Vývoj, testování.
 • Rozvoj a podpora.

Samotná fáze ale striktně nevymezuje zapojení vybrané role do projektu. Část rolí je s projektem od počátku do konce a dohlížejí na kontinuitu celého projektu.

Základní role web integračního projektu

Jednotliví pracovníci mohou obecně hrát i více rolí (byť u projektů webové integrace, vzhledem k jejich velikosti, toto běžné nebývá) a pokrývající i více odborných oblastí. K přihlédnutím k rozsahu projektů, bývá typická situace, kdy jednu roli hraje více pracovníků s různou mírou zkušeností (seniority).

Interní vlastník

O důležitosti silného interního vlastníka na straně klienta se zmiňuje i šestý tip pro úspěšný web integrační projekt. Vlastník projektu na straně dodavatele (webového integrátora) je osoba s celkovou zodpovědností za úspěch projektu v souvislostech businessu klienta.  Bezprostředně se nepodílí na realizaci projektu, ale dozoruje a spoluřídí očekávání klienta. V případě klienta je analogií role sponzora projektu.

Web konzultant

Konzultant podílející se na přípravě úvodní studie (konceptu) webu a definici cílů. Spolu s klientem analyzuje jeho potřeby a navrhuje řešení na nejvyšší úrovni abstrakce. Musí jasně pochopit obchodní potřeby klienta a být schopen navrhnout jejich realizaci pomocí webových technologií, ale stále nezávislé na provozní platformě. Intenzivně se podílí na fázi návrhu informační architektury a prototypu. Spolupracuje s architektem vybrané platformy na implementační specifikaci.

Do svých výstupů samozřejmě zapojuje znalosti odborností, jako jsou:

 • Webový analytik – poskytuje informace o chování uživatelů na stávajícím řešení s ohledem na vybraný analytický nástroj.
 • návrhář uživatelského rozhraní – připravuje wire-frame prototyp ve zvolené míře detailu.
 • Informační architekt – navrhující celkovou organizaci obsahu, jeho strukturu, navigaci a vzájemnou provázanost informací.
 • Business analytik – zprostředkovává kontakt mezi realizátory projektu a zadavatelem. Je odpovědný za pochopení stávajících a budoucích obchodních procesů a potřeb a jejich dopad na řešení a naopak jak navrhované řešení tyto procesy ovlivní.

UI/UX návrhář

Role, která vtiskne projektu konkrétní vizuální podobu s přihlédnutím na omezení daná ze strany zadavatele, zákonných či jiných norem, vybraným cílovým zařízením a dalším okolnostem.

Odborností je opět celá řada…

 • Kreativní designer,
 • Webový DTP specialista,
 • Flash designer,
 • UI tester,

Analytik

Zde ve smyslu softwarový analytik. Vzhledem k tomu, že projekty webové integrace obsahuji větší část netriviální specifické funkcionality, je tato role klíčová z hlediska úspěšné realizace této fáze. Analytik již pracuje s prostředky softwarového inženýrství a to stále v rovině nezávislé na provozní platformě.

Role Web konzultant a analytik společně s klientem definují, CO bude realizováno.

Architekt

Role architekta již navrhuje řešení definované web konzultantem a analytikem a to s přihlédnutím ke zvolené technologii respektive provozní platformě. Definuje tak JAK bude projekt realizován a velkou měrou se podílí na implementační specifikaci.

Tato role se často dělí na subrole pokrývající jednotlivé části návrhu:

Architekt zvolené provozní/portálové platformy

Pracující striktně v rovině, co dané platforma umožňuje bez dalšího vývoje. Určuje způsob mapování informační architektury na prostředky zvolené platformy a maximlazuje možnost využité existujících komponent.  Odbornosti lze tedy primárně odvodit od znalosti vybrané provozní/portálové platformy.

Softwarový architekt

Navrhuje způsob implementace funkčně specifických částí, včetně jejich pokrytí funkčními či nefunkčními testy.

Technický architekt

Navrhuje provozní infrastrukturu z hlediska její předpokládané zátěže, požadované dostupnosti a bezpečnosti.

Vývojář

Role zajišťující vývoj funkčně specifických částí, případně nutnou úpravu stávající funkcionality. Vývojář se již drží obdrženého návrhu a popisu funkcionality. Případné opuštění navrženého způsobu implementace je nežádoucí a ohrožuje jako samotný výsledek projektu, tak jeho budoucí rozvoj. V rámci projektu může být zapojena celá řada odborností dle jednotlivých vrstev třívrstvého vývojového modelu:

 • Datová vrstva: SQL vývojář
 • Aplikační vrstva: vývojář dle zvolené technologie (JAVA, .NET, PHP a další) s přihlédnutím ke zvolené provozní /portálové platformě.
 • Prezentační vrstva: front-end vývojář - kodér (HTML, CSS, JavaScript, Flesh/Flex a další)

Delivery manager

V případě projektů, kdy je vyžadováno zapojení vývojového týmu, což je u projektů webové integrace téměř vždy, je role delivery managera odpovědná za vedení a operativní řízení vývojového týmu a jeho výstupy směrem k projektovému manažerovi a zadavateli.

Provozní specialista (ICT Support)

Role zajišťující realizaci technické infrastruktury dle návrhu technického architekta. Role běžně nezajišťuje všechny potřebné kompetence osobně, ale dále přes vybrané partnery/specialisty.

Tester

Role testera resp. člena testovacího týmu, zajišťuje shodu řešení s definovanými funkčními i nefunkčními požadavky.  Základní principy testování v rámci projektu webové integrace je uveden v článku „Manažment kvality a testovanie softvéru ako súčasť webovej integrácie

 • Test manager – koordinuje testovací tým, určuje odpovědností jednotlivých členů a odpovídá za způsob plánování, realizace a reportování.
 • Test analytik a návrhář testů – vytváří testy a testovací postupy, volí vhodné testogvací nástroje a rozhoduje o testovacím prostředí a testovacích datech.
 • Tester – provádí vybrané testy včetně reportu chyb a dokumentuje výsledky.

Informace ke složení testovacího týmu jsou uvedeny v samostatném článku.

Projektový manažer

Role odpovědná za správné plánování, řízení a vyhodnocení projektu dle zvolené projektové metodologie, včetně formální stránky řízení. Primárně není nositelem technického know-how, ale výhodou pro pracovníka je znalost webových řešení, protože dokáže být zadavateli v pokročilých fázích projektu i konzultantem.

Klientský servis

Pracovníci klientského servisu jsou odpovědni za údržbu a rozvoj řešení v dohodnutých podmínkách odezvy a vyřešení.

Uvedené role jsou typické a jsou vhodné pro klasickou metodiku vývoje vodopádového typu, byť s paralelním průběhem některých činností. Agilní metodiky, jako SCRUM, nelpí na rozdělení rolí, jak jsou popsány v tom článku.

Kromě rolí uvedených v článku jsou samozřejmě zapojeny další role dle konkrétní zvolené PM metodiky – např. PMBOK, kterým se na webu WI dostane prostor v budoucnu.

Ohodnoťte článek

Role v projektu webové integrace

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících