nav line

Co je webová integrace?

Základní definice pojmu webová integrace. Popis činností zahrnutých v rámci webové integrace – práce webového integrátora.

Definice pojmů

Odborný pojem systémová integrace je dostatečně známý a ve světě IT propagovaný již řadu let. Definuje spojení různých SW a HW (obecně systémových) komponent v jeden celek, který pracuje efektivně a přináší výhody díky synergickým efektům. Snahou systémového integrátora, tj. společnosti, která pro své klienty zajišťuje systémovou integraci, je zajistit snížení provozních nákladů na celé řešení oproti oddělené správě jednotlivých částí systémů, zajištění požadované stability a bezpečnosti systému, to vše s přihlédnutím k dalším možnostem rozvoje celého řešení.

Z definice plyne, že systémový integrátor musí disponovat nebo zajistit znalosti z oborů, které jsou v rámci integračního procesu dotčeny. V opačném případě není schopen integrační služby poskytnout. Není ale nutnou podmínkou, aby sám systémový integrátor disponoval interně veškerým know-how, musí být ale připraven potřebné znalosti zajistit u svých partnerů/subdodavatelů a vhodně je skloubit v rámci celkové dodávky.

Protože vývoj internetových disciplín v posledních letech nabírá na značné dynamice a dochází ke specializaci jednotlivých firem na oblasti, které pokrývají celou škálu služeb od čistě marketingových až po čistě technické, je nasnadě, že obdobně jako je tomu v rámci systémové integrace, je nutné zajistit pro vybrané projekty propojení veškerých těchto služeb.  Kvalitní realizace rozsáhlého webového projektu, jakým je firemní webový portál, B2B portál, e-commerce řešení či klientská zóna vyžaduje zapojení celé řady specialistů z oblasti marketingu, komunikace, designu a uživatelské přístupnosti, SEO a SEM, projektového řízení, HTML kódování, systémové analýzy, softwarové a technické architektury, vývoje, testingu, provozu a řady dalších disciplín.

Webová integrace tedy znamená proces spojující výstupy všech činností a komponent nutných pro realizaci webového projektu* jako celku. Partner, který zadavateli garantuje, že projekt proběhne v souladu s připravenou specifikací a zajistí koordinaci veškerých potřebných činností je webový integrátor.

(* Logicky ne všechny webové projekty pro svůj vznik potřebují webového integrátora. Význam zapojení webového integrátora roste spolu s velikostí a významem projektu. Malá produktová microsite zajisté vznikne bez webové integrace resp. webového integrátora, ale při vývoji velkého informačního nebo prodejního portálu je zapojení webového integrátora přinejmenším vhodné, ne-li přímo nutné.

O webové integraci lze tedy prohlásit, že je „podmnožinou“ případně „odnoží“ systémové integrace. V rámci webové integrace se samozřejmě realizuje napojení na interní systémy Zadavatele. Cílem nicméně není řešit interní vazby jednotlivých systémů zadavatele. Webový integrátor je ale schopen pomoci s narovnáním procesů, které přesahují pomyslné hranice interních systémů a směřují z vnějšího do vnitřního prostředí nebo naopak a využívají internetové (tedy i mobilní) technologie, to vše s přihlédnutím na nutnost zapojení případných dalších odborných disciplín a efektivnosti vynaložených nákladů.

Webový integrátor je v projektu primárním kontaktem zadavatele, který je tak odstíněn od nutnosti komunikovat s více specializovanými dodavateli v průběhu realizace. Webový integrátor musí prokázat dostatečné schopnosti v oblasti řízení projektu.

Činnosti zahrnuté v rámci webové integrace

Následující výčet činností odráží disciplíny využívané při realizacích web integračních projektů v době přípravy tohoto textu. Svět internetu je ale tak dynamický, že výčet rozhodně není v čase konečný. Často se také v praxi jednotlivé disciplíny překrývají a jejich disjunktní rozdělení bývá nemožné. Ve všech oblastech se předpokládá, že webový integrátor poskytne nebo zajistí adekvátní konzultační či školicí služby zadavateli.

 • Oblast přípravy a koordinace projektu
  • Podpora business cílů ze strany projektu.
  • Specifikace požadavků na řešení spolu se zadavatelem.
  • Vytvoření přípravné dokumentace – koncept nebo studie proveditelnosti.
  • Stanovení metrik úspěšnosti.
  • Příprava implementační specifikace.
  • Projektové řízení včetně harmonogramu projektu.
  • Koordinace jednotlivých subdodavatelů a partnerů.
 • Oblast eCommerce, marketingu a komunikace často realizována s využitím specializovaných partnerů a produktů.
  • Soulad s komunikační strategií zadavatele.
  • Zajištění kontinuity marketingových aktivit.
  • SEO, SEM, PPC, bannery a pronájem „médií“, linkbuilding a další oblasti propagace a „lead generation“.
  • Sociální sítě.
  • Webová analytika a její vyhodnocení.
  • Direct marketing.
  • Copywriting.
  • eCommerce včetně subkategorií, jako jsou:
   • Mobile Commerce,
   • Social Commerce,
   • Mobile Payment,
   • TV-Shopping (Smart/Internet TV),
   • Multi-Channel ecommerce.
 • Oblast uživatelského rozhraní
  • Grafický design řešení.
  • Uživatelská přívětivost a uživatelské testování.
  • Přístupnost včetně podpory různých cílových zařízeních (Multi-Channel):
   • Desktop,
   • Mobilní zařízení,
   • Smart TV,
   • a jiné.
 • Oblast vývojová, technická a provozní.
  • Volba vhodné aplikační a webové/portálové platformy.
  • Využití dalších vhodných produktů pro konkrétní řešení (například eCommerce, analytické, testovací a jiné nástroje).
  • Vývoj specifické funkcionality na zvolené aplikační platformě dle zvolené metodiky softwarového inženýrství.
  • Návrh a zajištění provozu webového řešení (webhosting, cloud computing, clustering) na základě předpokládaných výkonnostních nároků (návštěvnosti) a požadavků na dostupnost (sizing, monitoring, performance tuning).
  • Další rozvoj a správa řešení včetně potřebných garancí.
 • Oblast integrační
  • Integrace na interní systémy/rozhraní.
  • Integrace na externí systémy/rozhraní.
  • Integračního rozhraní samotného řešení pro poskytnutí dat svému okolí.

Vlastní integrace může být realizována na úrovni datové, uživatelského rozhraní, technologické, funkční, organizační či metodické. Nejvhodnější způsob nebo jejich kombinaci je vždy nutné zvolit dle aktuálních podmínek s přihlédnutím k efektivitě vynaložených nákladům.

Ohodnoťte článek

Co je webová integrace?

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících